Krzysztof Sitarski. Interpelacje.

1.w sprawie stanu zdrowia i jakości opieki nad pacjentami w Polsce wg raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju "Health at a Glance 2015 OECD"176
2.w sprawie kształcenia zawodowego osób niepełnosprawnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020179
3.w sprawie ustaleń Szczytu COP 21 w Paryżu a polityki państwa polskiego w zakresie ochrony interesów polskich przedsiębiorstw z sektoru elektroenergetycznego - wniosek do Premier RP o sprawozdanie z przyjętego porozumienia i relację z przebiegu obrad na konwencji klimatycznej ONZ180
4.w sprawie wpływu zwiększenia kwoty wolnej od podatku od osób fizycznych na zakres zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i możliwej rekompensaty dla utraconych przez powiaty i gminy wpływów do własnych budżetów463
5.w sprawie rzetelności przetwarzania i bezpieczeństwa przechowywania danych osobowych pozyskanych dzięki dostępowi do sieci telekomunikacyjnych przez służby specjalne w kontekście proponowanej nowelizacji ustaw określających pracę służb państwowych464
6.w sprawie gospodarności wydatkowania finansów publicznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a jakości lecznictwa onkologicznego w kontekście koncepcji powstania śląskiego instytutu onkologii w Gliwicach1104
7.w sprawie możliwych działań na rzecz poprawy współpracy mieszkańców gmin z Policją1649
8.w sprawie powołania Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych i członkostwa w nim Polski1650
9.w sprawie polityki rządu w kwestii ochrony rodziny przed przemocą ekonomiczną1652
10.w sprawie dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymogów, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą1653
11.w sprawie przywrócenia stażu podyplomowego na etapie przygotowania do samodzielnego wykonywania zawodu lekarza1655
12.w sprawie zasad odbywania specjalizacji przez lekarzy i lekarzy dentystów1656
13.w sprawie stanu prac nad ogólnopolską mapą potrzeb zdrowotnych w kontekście organizacji i przeprowadzenia konkursów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-20201657
14.w sprawie zmian w systemie podatkowym dotyczących wysokości podatku VAT na wyroby medyczne1658
15.w sprawie funkcjonowania zakładów leczenia psychiatrycznego w ramach systemu ochrony zdrowia1659
16.w sprawie proponowanych zmian w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty1660
17.w sprawie zasad kontraktowania usług medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia1661
18.w sprawie zadłużenia placówek ochrony zdrowia1662
19.w sprawie potrzeby ułatwienia dostępu do opieki medycznej i społecznej osobom w podeszłym wieku i zachowania przez nie godnego standardu życia a optymalnego wydatkowania pieniędzy publicznych i osobistych pacjentów2039
20.w sprawie procedur i działań rządu mających na celu ochronę tożsamości polskich obywateli w kraju i zagranicą - zapobieganie i zwalczanie handlu dokumentami2743
21.w sprawie perspektyw i ograniczeń, szans i zagrożeń dla rozwoju budowy elektrowni wiatrowych w Polsce2744
22.w sprawie bezpieczeństwa obywateli państwa polskiego i bezpieczeństwa narodowego w kontekście realizacji obowiązku przestrzegania prawa przez imigrantów i możliwości zawieszenia lub wycofania się Polski z Umowy z Schengen2745
23.w sprawie polityki rządu dotyczącej szczelności polskiego systemu azylowego w kontekście rażących błędów popełnianych przez niemieckie organy bezpieczeństwa publicznego przy przyjmowaniu uchodźców do Unii Europejskiej2746
24.w sprawie przeciwdziałania unikaniu płacenia podatków przez firmy i osoby indywidualne, w kontekście powszechnego procederu transferowania zysków do tzw. rajów podatkowych2747
25.w sprawie ograniczenia informacji przez państwo polskie i Unię Europejską na temat przebiegu negocjacji z USA umowy TTIP2748
26.w sprawie podniesienia poziomu minimalnego wynagrodzenia lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne, w ramach tzw. rezydentury2749
27.w sprawie obowiązku ubezpieczenia podmiotów leczniczych z tytułu zdarzeń medycznych2750
28.w sprawie kosztów ponoszonych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności2751
29.w sprawie zmiany systemu kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia2752
30.w sprawie poprawy zarządzania systemami teleinformatycznymi w administracji publicznej, w zakresie usprawnienia funkcjonowania usług elektronicznych w kontakcie obywateli i przedsiębiorców z urzędami samorządowymi i państwowymi, w tym ograniczenia kosztów projektowania, realizacji i wdrażania nowych baz danych2755
31.w sprawie utworzenia i wdrożenia ramowego państwowego planu walki z zanieczyszczeniami powietrza w Polsce, w tym przede wszystkim z niską emisją w województwie śląskim2756
32.w sprawie zmiany procedury przyznawania świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów)2917
33.w sprawie możliwości organizacyjno-prawnych Polski w zakresie przyjmowania imigrantów z obozów w Grecji i we Włoszech2918
34.w sprawie transakcji sprzedaży Kompanii Węglowej SA Polskiej Grupie Górniczej sp. z o.o. i utraty przychodów z tytułu braku wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych do budżetów gmin górniczych województwa śląskiego, na terenie których znajduje się sprzedawane przedsiębiorstwo2932
35.w sprawie ujawnienia części negocjowanej umowy o wolnym handlu między UE, a USA (TTIP)3295
36.w sprawie zmiany sposobu realizowania tygodniowego czasu pracy przez nauczycieli w ramach nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela3600
37.w sprawie zapewnienia należytej ochrony tajemnicy lekarskiej3601
38.w sprawie zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczeń uzyskiwanych przez lekarzy i lekarzy dentystów, w związku z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach organizowanych przez organy samorządu zawodowego3603
39.w sprawie barier w zakresie możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych przez placówki ochrony zdrowia3604
40.w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne, na kierunku lekarsko-dentystycznym3605
41.w sprawie funkcjonowania opieki zdrowotnej na terenie miasta Bielsko-Biała3609
42.w sprawie spółek Skarbu Państwa4110
43.w sprawie finansowania powstałych szkód łowieckich4243
44.w sprawie wprowadzenia obowiązku potwierdzania pracownikowi na piśmie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do wykonywania obowiązków służbowych4244
45.w sprawie bezpieczeństwa nabywania papierów wartościowych przez podmioty prywatne, jak i instytucje publiczne na polskim rynku papierów wartościowych4245
46.w sprawie środków na wsparcie produkcji i emisji w publicznych mediach będących własnością Skarbu Państwa4248
47.w sprawie odpowiedzialności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i jego pracowników po implementacji do polskich przepisów postanowień dyrektywy Unii Europejskiej 2014/59/UE, tzw. Bank Recovery and Resolution Directive4628
48.w sprawie opóźnień w wydawaniu decyzji i realizacji płatności przez samorządy w ramach programu "Rodzina 500+"4629
49.w sprawie prawidłowości i formy wypłaty środków na cele świadczenia wychowawczego w ramach programu "Rodzina 500+"4630
50.w sprawie kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej SA i w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w czerwcu 2016 roku w kontekście perspektyw realizacji projektu powstania Ponadnarodowego Centrum Logistycznego Gorzyczki - Wierzniowice4631
51.w sprawie przyszłości funkcjonowania elektrowni w Rybniku, na podstawie raportu Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA, przy braku inwestycji w moce wytwórcze spowodowane wdrożeniem nowych standardów emisji określonych przez Unię Europejską, tj. Best Available Technology (BAT)4633
52.w sprawie dostosowania infrastruktury technicznej do stosowania w pojazdach i upowszechniania źródeł ekologicznych zasilania, tj. elektrycznych, biopaliw itp., w pojazdach samochodowych w Polsce4634
53.w sprawie nieplanowanych przepływów mocy produkowanej przez kraje inne niż Polska przez system przesyłowy, za którego funkcjonowanie odpowiada i zarządza dystrybucją energii elektryczną operator Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA4635
54.w sprawie odszkodowań za nieruchomości, które przed wydaniem decyzji na mocy tzw. specustawy drogowej były własnością Skarbu Państwa4637
55.w sprawie perspektywy konsekwencji konwersji polskiego modelu produkcji energii elektrycznej na energetykę konwencjonalną wspartą krajowymi alternatywnymi źródłami produkcji4639
56.w sprawie postępów prac nad nowelizacją ustawy o związkach metropolitalnych, w kontekście żywotnych interesów społeczno-gospodarczych miast Rybnickiego Okręgu Węglowego i ich wkładu w rozwój ekonomiczno-społeczny województwa śląskiego4641
57.w sprawie samorządowych centrów usług wspólnych w kontekście zmian w dotychczasowej organizacji obsługi finansowo-administracyjnej szkół4643
58.w sprawie wspierania inwestycji w zakresie efektywności energetycznej w firmach, instytucjach publicznych i gospodarstwach domowych4644
59.w sprawie nieuregulowanego statusu rolkarzy i braku infrastruktury rolkarskiej w Polsce4704
60.w sprawie "Porozumienia w sprawie handlu usługami" (TiSA) dotyczącego liberalizacji handlu usługami, która obejmuje członków Światowej Organizacji Handlu, w tym Unii Europejskiej4725
61.w sprawie stabilności dostaw energii elektrycznej do instytucji publicznych, zakładów przemysłowych i gospodarstw domowych przy zwiększonym na nią popycie4726
62.w sprawie negocjacji i konsekwencji przyjęcia "Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Unią Europejską a Kanadą" CETA4727
63.w sprawie działalności w przyszłości i sytuacji bieżącej przedsiębiorstw produkujących tabor kolejowy w kontekście planowanych nakładów na infrastrukturę kolejową ujętych w planach inwestycyjnych państwa polskiego w zakresie potrzeb transportu osobowego i towarowego4891
64.w sprawie planowanego przyjęcia przez Polskę imigrantów w ramach systemu relokacji w Unii Europejskiej4906
65.w sprawie przyszłości funkcjonowania organizacyjnego i pracy wydobywczej KWK "Sośnica" - samodzielnej kopalni węgla kamiennego wchodzącej w skład przedsiębiorstwa Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.5302
66.w sprawie planowanej reformy struktury systemu edukacji a problemu szkolnictwa zawodowego5450
67.w sprawie perspektywy miejsc pracy nauczycieli, w kontekście reorganizacji systemu edukacji w ramach zaprezentowanych założeń reformy systemu szkół przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w związku z likwidacją gimnazjów5451
68.w sprawie planowanej reformy szkolnictwa zawodowego projektowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej5452
69.w sprawie zmian w systemie oświaty, które są potrzebne w związku z przemianami demograficznymi i rozwojem społeczno-gospodarczym Polski5453
70.w sprawie dysponowania środkami z subwencji oświatowej na finansowanie zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego woj. śląskiego i priorytetów działania państwowego szkolnictwa5487
71.w sprawie wydatków ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadania oświatowe w kontekście reformy ustroju szkolnego i planowanej likwidacji gimnazjów5489
72.w sprawie problemów w rozliczaniu subwencji oświatowej przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim dla Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim, której jest organizatorem i prowadzącym5515
73.w sprawie prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej SA5580
74.w sprawie złóż geotermalnych znajdujących się na terenie Polski5582
75.w sprawie zmian granic miasta Opole i sąsiadujących gmin z pow. opolskiego5583
76.w sprawie zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym istotnych dla pasażerów, organizatorów i podmiotów realizujących przewozy osobowe autobusowe i kolejowe5584
77.w sprawie zapowiadanych zmian w prawie dotyczącym świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników5585
78.w sprawie działań dyskryminujących obywateli polskich w RFN5650
79.w sprawie kosztów nauczania religii5652
80.w sprawie egzekwowania podatku od czynności cywilnoprawnych5653
81.w sprawie odliczania darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą5654
82.w sprawie udziału kompanii honorowych Wojska Polskiego w nabożeństwach religijnych związanych z uroczystościami patriotycznymi5655
83.w sprawie porzucania schorowanych członków rodzin w placówkach służby zdrowia5656
84.w sprawie planów legislacyjnych, by sklepy internetowe płaciły podatek obrotowy na równych zasadach, jak sprzedawcy stacjonarni5903
85.w sprawie możliwych nierówności w obowiązku płacenia podatku obrotowego przez różne podmioty handlowe prowadzące sprzedaż detaliczną5904
86.w sprawie planów legislacyjnych, by sklepy internetowe płaciły podatek obrotowy na równych zasadach, jak sprzedawcy stacjonarni5905
87.w sprawie zwalczania nadużyć przy wykazywaniu zobowiązania dokonania płatności podatku obrotowego przez różne podmioty handlowe5906
88.w sprawie opodatkowania podmiotów gospodarczych prowadzących działalność handlową w sklepach od powierzchni sprzedaży5907
89.w sprawie wyrównania szans polskich małych i średnich przedsiębiorców w konkurencji z dużymi zagranicznymi podmiotami handlowymi5908
90.w sprawie kontroli jakości usług świadczonych na turnusach rehabilitacyjnych dofinansowanych z PFRON-u5948
91.w sprawie podjęcia działań wymagających środków kontroli stanu ochrony środowiska i planów kompleksowej likwidacji składowania odpadów niebezpiecznych po przedsiębiorstwie państwowym Zakłady Chemiczne "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach6035
92.w sprawie zmian w koncesjach na roboty budowlane lub usługi6036
93.w sprawie zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kontekście zmian funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych, placówek wsparcia dziennego i innych6037
94.w sprawie bezpieczeństwa farmaceutycznego w kraju w kontekście mechanizmu odwróconego łańcucha dystrybucji leków6236
95.w sprawie konstruowania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w skali wydatkowania środków finansowych na najbliższe lata w perspektywie finansowej Unii Europejskiej dla Polski na lata 2014-20206237
96.w sprawie ochrony interesów strategicznych polskich producentów leków6238
97.w sprawie podstaw prawnych pokrycia kosztów związanych ze stwierdzeniem zgonu6239
98.w sprawie porozumienia dotyczącego głównych limitów zanieczyszczeń powietrza dla krajów Unii Europejskiej, w tym dwutlenku siarki, cząstek stałych i tlenków azotu6240
99.w sprawie rozważenia propozycji zaprzestania ustalania standardów medycznych w formie rozporządzeń6241
100.w sprawie systemowego uporządkowania rynku paliw ciekłych, zwiększenia kontroli państwa nad systemem zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw, uporządkowania rynku gazu ziemnego, rozszerzenia obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego6242
101.w sprawie zaspokojenia popytu na produkty farmakologiczne w kontekście zrównoważonej polityki lekowej6243
102.w sprawie zwiększenia znaczenia usług telemedycznych w Polsce6244
103.w sprawie ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich6633
104.w sprawie budowy Zbiornika Racibórz Dolny w kontekście zabezpieczenia przeciwpowodziowego południowo-zachodniej części Polski6811
105.w sprawie dokończenia budowy Zbiornika Racibórz Dolny i poparcia koncepcji budowy Kanału Odra - Dunaj i Kanału Śląskiego w celu przywrócenia żeglowności dróg wodnych śródlądowych i działań podejmowanych w sprawie potrzebnych zadań technicznych małej retencji wód w woj. śląskim6812
106.w sprawie udzielania pomocy finansowej w zakresie zakupu biletów lub innej formy pokrycia kosztów dojazdu dla dzieci do szkoły znajdującej się poza obrębem danej gminy6967
107.w sprawie bezpośredniej sprzedaży płodów rolnych przez rolników6989
108.w sprawie sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego6992
109.w sprawie zagrożeń związanych z wejściem w życie umowy CETA7863
110.w sprawie udzielania dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w związku z reformą systemu edukacji od 1 września 2017 r.9606
111.w sprawie rezygnacji ze stosowania bezpłatnego podręcznika pt. "Nasz elementarz" i transparentności sposobu wyboru autorki9607
112.w sprawie zmiany zasad dotyczących bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów objętych obowiązkiem szkolnym, spowodowanej nową podstawą programową od roku szkolnego 2017/20189608
113.w sprawie możliwych zastrzeżeń co do przeprowadzonej testowej aukcji dla wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) przeprowadzonej w grudniu 2016 r. (cztery sesje)9609
114.w sprawie planów aukcji dla wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) na 2017 r.9610
115.w sprawie prac prowadzonych przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR) nad stworzeniem Centralnego Mechanizmu Oceny (CMO) w celu walki z nieuczciwymi klientami systemów bankowych9611
116.w sprawie możliwości utraty alimentów na dzieci wychowywane przez samotne matki i samotnych ojców od 1 stycznia 2017 r. w związku z podwyższeniem pensji minimalnej dla osób zatrudnionych na etat lub wzrostem minimalnej stawki za godzinę pracy9612
117.w sprawie prac nad mechanizmem wymiany informacji w sprawach nieprawidłowości w rozliczaniu podatku od towarów i usług (VAT) w celu poprawy jego ściągalności9613
118.w sprawie postępu prac nad mechanizmem "split payment" w Polsce do stosowania przy rozliczeniach podatku od towarów i usług (VAT) pomiędzy dostawcą a nabywcą usług i produktów9614
119.w sprawie przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)9772
120.w sprawie zaangażowania kapitałowego i przejęcia kontroli przedsiębiorstw energetycznych Enea SA, Energa SA, PGE i PGNiG Technologie nad spółką Polimex-Mostostal SA i polityki energetycznej bezpieczeństwa państwa polskiego9773
121.w sprawie uregulowania kwestii gwarancji na deputat węglowy dla emerytów górniczych z budżetu państwa i postępu prac nad rozwiązaniami rządowymi w tym zakresie9774
122.w sprawie kontroli nad działalnością spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych9775
123.w sprawie wprowadzenia regulacji dotyczących instytucji rachunku derywatów w kontekście przetwarzania danych osobowych klientów10685
124.w sprawie zasad i trybu wymiany informacji podatkowych z innymi państwami, obowiązków instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych w Unii Europejskiej10686
125.w sprawie sprawowania nadzoru nad prawidłowym przebiegiem transakcji na rynku kapitałowo-inwestycyjnym10687
126.w sprawie planowanych zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w aspekcie statusu organizacji pożytku publicznego10692
127.w sprawie zmian w obrocie instrumentami finansowymi i ich wpływu na zarządzanie portfelem papierów wartościowych klientów na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie10693
128.w sprawie bezpieczeństwa obrotu prawnego i sprawności procedowania przez Krajowy Rejestr Sądowy10694
129.w sprawie rządowego projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim10695
130.w sprawie bezpieczeństwa teleinformatycznego elektroenergetycznych sieci przesyłowych i ich infrastruktury10696
131.w sprawie projektowanego systemu monitorowania drogowego przewozu towarów10697
132.w sprawie projektowanych zmian do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi10698
133.w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i ustawy Prawo o ruchu drogowym10699
134.w sprawie wprowadzenia nowego sposobu obliczania akcyzy od samochodów, pojazdów samochodowych i motocykli10700
135.w sprawie koncepcji wdrożenia naziemnego zgazowania węgla kamiennego (wdrożenie projektu w Polsce)10984
136.w sprawie wpływu wdrożenia projektu naziemnego zgazowania węgla na upowszechnienie stosowania czystych technologii w produkcji energii elektrycznej i cieplnej w Polsce10985
137.w sprawie możliwości wsparcia finansowego przez państwo polskie naziemnego zgazowania węgla kamiennego10986
138.w sprawie dostępu do bezpłatnej konsultacji medycznej lekarza rodzinnego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w trybie dziennym, nocnym i świątecznym11049
139.w sprawie ponoszenia przez nieubezpieczonych pacjentów kosztów leczenia w ramach leczenia specjalistycznego11084
140.w sprawie ponoszenia kosztów badań laboratoryjnych, refundacji recept wystawionych na lekarstwa i wyroby medyczne dla pacjentów nieubezpieczonych w ramach leczenia specjalistycznego, korzystających z dostępu do publicznej opieki zdrowotnej11085
141.w sprawie wprowadzenia instytucji mediatora do Kodeksu postępowania administracyjnego11086
142.w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego skażonego alkoholu przemysłowego produkowanego w Polsce11087
143.w sprawie rządowych propozycji zmian w schemacie poboru abonamentu - finansowanie zadań mediów publicznych11088