Krzysztof Sitarski. Zapytania.

1.w sprawie polityki Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zmian w przyznawaniu świadczeń alimentacyjnych64
2.w sprawie potencjalnej decyzji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o możliwości zawieszenia poboru podatku od wydobycia niektórych kopalin65
3.w sprawie zapewnienia warunków techniczno-organizacyjnych i prawno-formalnych mikrowytwórcom energii elektrycznej do konkurowania na równych warunkach z dużymi podmiotami w sytuacji nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej66
4.w sprawie gwarancji zatrudnienia pomiędzy uczniami klas techników i zasadniczych szkół zawodowych o profilu górniczym a Kompanią Węglową SA67
5.w sprawie wpływu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy na politykę społeczną151
6.w sprawie prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw w kontekście bezpieczeństwa obrotu papierami wartościowymi152
7.w sprawie prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw a odpowiedzialności instytucji finansowych wobec klientów153
8.w sprawie uprawnień służb w zakresie prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych po uchwaleniu ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw154
9.w sprawie współfinansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie społeczne zatrudnionej przez rodzinę niani283
10.w sprawie procedowania nad przepisami dotyczącymi płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego i użytkowania gruntów należących do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa284
11.w sprawie wzmocnienia efektywności kontroli korporacyjnej i poprawy efektywności działalności bieżącej firm wchodzących w skład spółek kapitałowych Grupy Lotos SA, PKN Orlen SA i PGNiG SA285
12.w sprawie kontrowersji medialnych i problemów polskich przewoźników drogowych związanych z niehonorowaniem przez rosyjskie służby celne karnetu TIR286
13.w sprawie funkcjonowania opieki zdrowotnej na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój287
14.w sprawie funkcjonowania opieki zdrowotnej na terenie powiatu wodzisławskiego288
15.w sprawie funkcjonowania opieki zdrowotnej na terenie miasta Pszów289
16.w sprawie rzetelności i transparentności prowadzenia Narodowej Loterii Paragonowej290
17.w sprawie koncepcji współprowadzenia dwóch samorządowych instytucji kultury, których organizatorem jest województwo śląskie, tj. Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny i Opery Śląskiej w Bytomiu291
18.w sprawie warunków zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych pomiędzy Szpitalem Rejonowym im. dr Józefa Rostka w Raciborzu a Narodowym Funduszem Zdrowia312
19.w sprawie możliwego zwiększonego eksportu ropy naftowej i możliwej ekspansji producentów i dostawców z USA z produktami przetworzonymi z ropy naftowej na rynek Unii Europejskiej, w szczególności na polski, w związku z liberalizacją handlu, jako przewidywany skutek przyjęcia umowy TTIP, a wpływ na działalność koncernów paliwowo-rafineryjnych z udziałem polskiego Skarbu Państwa i bezpieczeństwa energetycznego państwa449
20.w sprawie ustanowienia obowiązkowej kontroli biometrycznej przy wjeździe do i wyjeździe z Polski450
21.w sprawie zgodności z prawem polskim i Unii Europejskiej projektu poselskiego ograniczenia budowy elektrowni wiatrowych w Polsce i konsekwencji uchwalenia nowej ustawy dla przedsiębiorców451
22.w sprawie zaangażowania państwa polskiego w zabezpieczenie granic Unii Europejskiej przed napływem nielegalnych imigrantów, w tym w działania m.in. Frontexu452
23.w sprawie kosztów gospodarczo-społecznych i środowiskowych związanych z rozbudową sieci elektrowni wiatrowych453
24.w sprawie działań dyplomatycznych przedstawicieli państwa polskiego w UNHRC w kontekście falowego napływu imigrantów do państw europejskich454
25.w sprawie funkcjonowania Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim455
26.w sprawie możliwego sądu arbitrażowego ISDS, który ma funkcjonować w sytuacji wejścia w życie umowy TTIP między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki456
27.w sprawie kluczowego rozwiązania dla podatników dotyczącego zmiany limitu płatności gotówkowych, wchodzącego w życie dnia 1 stycznia 2017 r. wskutek nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej457
28.w sprawie oceny możliwych zmian w procedurze przyznawania świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów)472
29.w sprawie funkcjonowania Kopalni Węgla Kamiennego "Makoszowy" wchodzącej w skład Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA607
30.w sprawie systemu przetargów na świadectwa efektywności energetycznej dla przedsiębiorców640
31.w sprawie rejestracji i ochrony nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych641
32.w sprawie ograniczenia wolności zgromadzeń podczas 25. szczytu NATO w Warszawie w dniach 8-9 lipca 2016 r.642
33.w sprawie możliwości obniżenia stawki podatku dochodowego od osób prawnych i rekompensaty z tytułu mniejszego wpływu dochodów jednostek samorządu terytorialnego643
34.w sprawie pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zasad ich przemieszczania się po państwie polskim644
35.w sprawie uprawnień do wystawiania recept przez lekarzy niewykonujących zawodu645
36.w sprawie powstawania, funkcjonowania i ewidencjonowania stacji bazowych urządzeń telekomunikacyjnych646
37.w sprawie kontroli zaniedbań i nieprawidłowości w zakresie profilaktyki i zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych Katowickiego Holdingu Węglowego SA w związku z katastrofą w KWK "Mysłowice-Wesoła" w 2014 r.735
38.w sprawie projektu wdrożenia tzw. rynku mocy (CRM), funkcjonowania mechanizmu operacyjnej rezerwy mocy (ORM) oraz mechanizmu tzw. interwencyjnej rezerwy zimnej (IRZ) mające na celu poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski736
39.w sprawie stabilności funkcjonowania polskiego systemu elektroenergetycznego, ochrony krajowych sieci przed przeciążeniami i destabilizacją737
40.w sprawie możliwości utworzenia oddziału integracyjnego w Liceum Plastycznym w Wodzisławiu Śląskim738
41.w sprawie wdrażania postanowień Unii Europejskiej w zakresie efektywności energetycznej w Polsce739
42.w sprawie ujednolicenia zasad nabywania praw do emerytury bez względu na rok urodzenia740
43.w sprawie stworzenia warunków formalno-organizacyjnych, w ramach pieczy zastępczej, do kontynuacji funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie pow. raciborskiego741
44.w sprawie formuły organizacji działalności w Śląskim Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu sp. z o.o.742
45.w sprawie procedur co do refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych według rządowego projektu nowelizacji ustawy regulującej te zasady748
46.w sprawie założeń, które ma spełniać finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli według projektowanych zmian w systemie oświaty856
47.w sprawie planowanego nowego kształtu systemu oświaty w kwestii większego zaangażowania w funkcjonowanie placówki oświatowej czynników społecznych w celu polepszenia konsultacji w działaniu i planowaniu pracy szkoły857
48.w sprawie możliwych zmian w systemie wynagradzania nauczycieli w szkolnictwie publicznym858
49.w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego866
50.w sprawie wątpliwości i zmian mających na celu dostosowanie formuły stosowania podatku obrotowego od sprzedaży do warunków równych szans konkurencji rynkowej933
51.w sprawie zasad świadczenia usług zaufania oraz identyfikacji elektronicznej968
52.w sprawie funkcjonowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego993
53.w sprawie zmiany przepisów dotyczących prowadzenia list oczekujących pacjentów994
54.w sprawie przyjęcia przez Polskę międzynarodowych umów gospodarczo-handlowo-inwestycyjnych CETA i TTIP1075
55.w sprawie kwestii, czy Państwowa Inspekcja Pracy i/lub inne osoby mogą występować z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy2032
56.w sprawie zastosowania wariantu "split payment" w Polsce używanego przy rozliczeniach podatku od towarów i usług (VAT)2033
57.w sprawie sprawdzenia w praktyce stosowania zadaniowego czasu pracy przez firmy i administrację publiczną2034
58.w sprawie prawidłowego sposobu weryfikacji sytuacji życiowej pracownika i warunków przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)2062
59.w sprawie wliczania otrzymywanego świadczenia wychowawczego z programu "Rodzina 500 plus" do dochodu, jako kryterium przy ustalaniu prawa do świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)2063
60.w sprawie dokonywania oceny przewidywanego wpływu projektu ustawy lub rozporządzenia na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców2064
61.w sprawie samodzielności instytucjonalnej wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej2065
62.w sprawie planowanych zmian w ustawie o podatku akcyzowym i akcyzy od sprowadzanych do Polski samochodów2245
63.w sprawie niedoszacowania zmian w projektowanych regulacjach dotyczących naliczania akcyzy od pojazdów samochodowych z zagranicy2246
64.w sprawie zniesienia podziału rynku regulowanego na rynek giełdowy i rynek pozagiełdowy, oraz zmiany organu wydającego zezwolenie na prowadzenie giełdy2247
65.w sprawie możliwości dofinansowania przez państwo polskie utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju2248